privacy logo

Pravidlá ochrany osobných údajov na internetovom portáli

Účelom týchto pravidiel je určiť podmienky ochrany osobných údajov na portáli  https://starphone.mobi/sk/.

1. Definície základných pojmov

1.1. Portál je webová stránka https://starphone.mobi/sk/ vrátane všetkých jeho subdomén.
1.2. Prevádzkovateľ je obchodná spoločnosť ONE SMART STAR SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Alstrova 6462/232 831 06 Bratislava - mestská časť Rača, IČO: 35 877 031, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 30793/B. Prevádzkovateľ prevádzkuje Portál, prostredníctvom ktorého poskytuje Službu vizuálne IVR.

1.3. Pravidlá OOU sú tieto Pravidlá ochrany osobných údajov na internetovom portáli https://starphone.mobi/sk/.

1.4. Obchodné podmienky sú Obchodné podmienky využívania internetového portálu https://starphone.mobi/sk/ zverejnené na Portáli.

1.5. Nariadenie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

1.6. Sprostredkovatelia sú osoby, ktoré Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb. Zoznam Sprostredkovateľov je zverejnený na Portáli. Pojem Sprostredkovateľ má rovnaký význam ako je definovaný v Nariadení.

1.7. Zodpovedná osoba je osoba, ktorá poskytuje poradenstvo Prevádzkovateľovi v oblasti ochrany osobných údajov. Pojem Zodpovedná osoba má rovnaký význam ako je definovaný v Nariadení.

1.8. Klient je právnická osoba, alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá sa zaregistrovala na Portáli a v zmysle obchodných podmienok a objednala si u Prevádzkovateľ Službu vizuálne IVR špecifikovanú v bode 1.6. týchto Obchodných podmienok.

1.9. Konečný zákazník je osoba, ktorá má vo svojom komunikačnom zariadení inštalovanú aplikáciu Starphone, aby mohla prijíma Služby vizuálne IVR od Klienta.

1.10. Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Portálu poskytne Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, zamestnanec Prevádzkovateľa, štatutár/zamestnanec Klienta, návštevník Portálu a pod. Pojem Dotknutá osoba má rovnaký význam ako je definovaný v Nariadení.

1.11. Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

1.12. Všetky definície pojmov uvedené v Obchodných podmienkach majú rovnaký význam aj pre tieto Pravidlá OOU. Pre tieto Pravidlá OOU platí, že prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia je Poskytovateľ v zmysle bodu 1.3. Obchodných podmienok.

2. Úvodné vyhlásenia

2.1. Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie všetkých Dotknutých osôb, ktoré poskytnú Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje bez ohľadu na to, či osobné údaje Prevádzkovateľ spracováva sám alebo prostredníctvom Sprostredkovateľov. Pre Prevádzkovateľa je dôležité, aby každá Dotknutá osoba chápala, ktoré osobné údaje Prevádzkovateľ spracováva, prečo ich spracováva a aké sú práva Dotknutej osoby. Preto Prevádzkovateľ odporúča každej Dotknutej osobe, aby si prečítala tieto Pravidlá OOU, ktoré Dotknutej osobe poskytnú viac informácií o spracovávaní jej osobných údajov Prevádzkovateľom.


2.2. Tieto Pravidlá OOU určujú, ako Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutých osôb, napríklad v rámci pracovnoprávneho vzťahu, pri zaregistrovaní Dotknutých osôb na Portáli, pri uzatváraní zmluvného vzťahu či realizácii oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, návšteve Portálu a pod.

2.3. Tieto Pravidlá OOU môže Prevádzkovateľ kedykoľvek aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Prevádzkovateľ odporúča každej Dotknutej osobe, aby sa pravidelne oboznamovala s ich znením na nasledovnom linku Pravidlá OOU.

3. Spracovávanie osobných údajov

  3.1. Prevádzkovateľ môže spracovávať osobné údaje Dotknutých osôb rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či je Dotknutá osoba návštevníkom Portálu, či si prostredníctvom Identifikačného formuláru objednala Službu vizuálne IVR a teda uzatvorila Zmluvu, následne či si táto Dotknutá osoba inštalovala a využíva Službu vizuálne IVR, alebo je zamestnancom Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ tiež môže spracovávať osobné údaje o návštevníkoch Portálu, v závislosti od toho, ako sa návštevník Portálu, teda Dotknutá osoba, rozhodne s Prevádzkovateľom komunikovať alebo aké služby Portálu sa rozhodne využiť. Bez ohľadu na uvedené situácie sa Prevádzkovateľ zaväzuje, že osobné údaje Dotknutých osôb nikdy nepredá, neskomercializuje ani nepoužije v rozpore s Nariadením a inými platnými predpismi na ochranu údajov.

  3.2. Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie Dotknutých osôb, bez ohľadu na to, či osobné údaje Dotknutých osôb spracováva Prevádzkovateľ sám alebo prostredníctvom Sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o Dotknutých osobách v súlade s Nariadením a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

  3.3. Prevádzkovateľ má právo v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a to najmä v súlade s článkom 28 ods. 3 Nariadenia poveriť spracúvaním osobných údajov Sprostredkovateľa, ktorý bude spracúvať osobné údaje v mene Predávajúceho. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s Prevádzkovateľom v písomnej zmluve alebo v písomnom poverení.

  3.4. Sprostredkovateľ sa v písomnej zmluve alebo v písomnom poverení v zmysle článku 28 ods. 3 Nariadenia zaviaže poskytnúť Prevádzkovateľovi primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré zabezpečia ochranu práv Doktnutej osoby.

  3.5. Prevádzkovateľ záväzne vyhlasuje, že nespracováva osobné údaje Konečného zákazníka.

4. Práva každej Dotknutej osoby

  4.1. Každá Dotknutá osoba má nasledovné práva vyplývajúce z Nariadenia:

       1. právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 Nariadenia

       2. právo na opravu alebo zmenu svojich osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia

       3. právo na vymazanie svojjich osobných údajov podľa článku 17 Nariadenia

       4. právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia

       5. právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa článku 21 Nariadenia

       6. právo na prenosnosť osobných údajov podľa článku 20 Nariadenia

       7. právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

Dotknutá osoba svojou registráciu prostredníctvom Identifikačného formuláru na Portáli elektronicky potvrdzuje, že sa v zmysle článku 13 Nariadenia oboznámila s týmito Pravidlami OOU, teda so všetkými informáciami špecifikovanými vo vyššie uvedenom článku Nariadenia.

Každé z práv uvedené v tomto bode Pravidiel OOU je podrobne vysvetlené v nasledujúcich bodoch tohto článku 4. Pravidiel OOU.

  4.2. Právo na prístup. Každá Dotknutá osoba môže od Prevádzkovateľa požadovať informácie o tom, ako spracováva jej osobné údaje,a to napr. dôvod, prečo Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutej osoby, aké kategórie osobných údajov Prevádzkovateľa spracováva a pod.

 4.3. Právo na opravu alebo zmenu. Prevádzkovateľ požaduje od Dotknutej osoby, aby oznámila Predádzkovateľovi každú zmenu svojich osobných údajov, prípadne oznámila Prevádzkovateľovi nesprávny osobný údaj.

  4.4. Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie. Ak Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutej osoby nezákonným spôsobom, napríklad ak Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutej osoby dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môže Dotknutá osoba Prevádzkovateľa požiadať o vymazanie týchto osobných údajov.

  4.5. Právo na obmedzenie spracovania. Od doručenia požiadavky Dotknutej osoby na opravu jej osobných údajov alebo ak Dotknutá osoba namietala proti spracovaniu až do vyšetrenia tejto požiadavky, má Prevádzkovateľ nárok na obmedzené spracovanie.

  4.6. Právo namietať spracúvanie. Ak má Dotknutá osoba za to, že Prevádzkovateľ nemá právo na spracovanie jej osobných údajov, môže proti spracovaniu osobných údajov Prevádzkovateľom namietať. V takýchto prípadoch môže Prevádzkovateľ pokračovať v spracovávaní osobných údajov iba vtedy, ak Prevádzkovateľ vie preukázať oprávnené dôvody, ktoré prevážia záujmy, práva a slobody Dotknutej osoby. Osobné údaje Dotknutej osoby však môže Prevádzkovateľ  spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov Prevádzkovateľa.

  4.7. Právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba môže požiadať o to, aby jej osobné údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté inej osobe v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dotknutá osoba má tiež právo požiadať o prenos týchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa.

  4.8. Právo na odvolanie súhlasu. V prípadoch, keď Prevádzkovateľ požiada Dotknutú osobu o súhlas na spracovanie osobných údajov, má Dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to spôsobom, ktorým súhôas udelila.

5. Účel a právny základ spracovávanie osobných údajov Dotknutých osôb

 5.1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutých osôb na nasledujúce účely:

       1. evidencia Dotknutých osôb pre interné účely

       2. pravidelná alebo prípežitostná komunikácia komunikácia s Dotknutou osobou poštou, telefonicky alebo emailom pre účely uzavretia a plnenia zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom,

       3. uzatvorenie Zmluvy (týkajúcej sa inštalácie a prevádzkovania Služby vizuálne IVR) a jej plnenie,

       4. archívácia Zmlúv na dobu stanovenú právnymi predpismi Slovenskej republiky

       5. splnenie povinnosti, ktoré sú, resp. budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie

       6. ochrana práv a právnych nárokov Prevádzkovateľa.

5.2. Právnym základom spracovania osobných údajov Dotknutých osôb je Zmluva, teda zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, súhlas Dotknutej osoby, alebo oprávnený záujem Prevádzkovateľa a splnenie si zákonných povinností Prevádzkovateľa, a to v závislosti od toho, na aký účel Prevádzkovateľ spracováva osobné púdaje Dotknutej osoby v konkrétnom prípade.

6. Zásady ochrany osobných údajov štatutárov, resp. zamestnancov Klientov

     6.1. Zásady ochrany osobných údajov uvedené v tomto článku Pravidiel OOU sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov Klientov, a to najmä osobných údajov štatutárov, prípadne zamestnancov Klienta, z ktorými komunikoval ohľadne uzatvorenia Zmluvy a jej plnenia.. Zásady ochrany osobných údajov uvedené v tomto článku Pravidiel OOU môže Prevádzkovateľ kedykoľvek aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Prevádzkovateľ odporúča Klientom, aby sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

    6.2. Ak Klient uzatvorí Zmluvu (teda zaplatí za využívanie Služby vizuálne IVR) špecifikovanú v Obchodných podmienkach, titulom na spracovanie jeho osobných údajov je v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia táto Zmluva. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Klienta po celú dobu trvania platnosti a účinnosti Zmluvy za účelom plnenia zmluvných záväzkov.

    6.3. Portál sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o Dotknutých osobách - Klientoch  v súlade s Nariadením a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

    6.4. Doba uchovávania osobných údajov po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy, po ktorú je Prevádzkovateľ povinný spracúvať osobné údaje Klienta je 10 rokov po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy za účelom archivácie Zmlúv v zmysle príslušných právnych predpisov.

    6.5. V prípade vyjadrenia súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná poštová adresa, kontaktné telefónne číslo a kontaktná adresa elektronickej pošty je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať osobnej údaje Dotknutej osoby tri (3) roky odo dňa vyjadrenia súhlasu na spracovanie osobných údajov na marketingové účely. Doktnutá osoba je oprávnená kedykoľvek svoj súhlas odvolať. V takom prípade je Prevádzkovateľ povinný vymazať osobné údaje Dotknutej osoby a teda ďalej ich nevyužívať na účely marketingu.

   6.6. Osobné údaje Dotknutej osoby Prevádzkovateľ uchováva tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov a účelu, na ktorý boli získané, v rámci ktorého by mal byť Prevádzkovateľ schopný brániť sa proti právnym nárokom a to najmä z dôvodu, že tieto informácie majú archívnu hodnotu. Toto ustanovenie sa nedotýka bodu 7.2., 7.4. a 7.5. tejto Zmluvy.

   6.7. Osobné údaje Dotknutej osoby nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní, teda Prevádzkovateľ ich nebude profilovať.

 1. Dotknutá osoba má všetky práva uvedené v článku 4. týchto Pravidiel OOU.

7. Zásady ochrany osobných údajov pri plnení zmluvných vzťahov s tretími osobami, a to právnickými osobami

  7.1. Zásady ochrany osobných údajov uvedené v tomto článku Pravidiel OOU sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov zamestnancov, zástupcov a štatutárov tých právnických osôb (obchodných partnerov, dodávateľov a pod.) (ďalej len ako „Tretia osoba“), s ktorými má Prevádzkovateľ uzatvorený akýkoľvek zmluvný vzťah. Tento článok sa týka aj Zmluvy špecifikovanej v Obchodných podmienkach, ktorú uzatvára právnická osoba, ako Klient s Prevádzkovateľom, ako Poskytovateľom.

  7.2. Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s Treťou osobou, je potrebné spracovať osobné údaje zamestnancov, zástupcov a štatutárov Tretej osoby.  Osobné údaje týchto fyzických osôb na strane Tretej osoby spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ, teda ak máme s Treťou osobu uzatvorenú zmluvu. Znamená to, že spracovanie týchto osobných údajov musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy (napr. komunikácia medzi zmluvnými stranami), alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy. V súlade s oprávneným záujmom môže Prevádzkovateľ tiež použiť osobné údaje zamestnancov, zástupcov a štatutárov Tretej osoby, aby Tretej osobe poskytol informácie o službách Prevádzkovateľa, ktoré by mohli byť v záujme Tretej osoby, alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu, ktorý zastupuje Tretia osoba.

  7.3. Prevádzkovateľ uchováva informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu, aby mohol komunikovať s Treťou osobou a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu Tretej osoby. Prevádzkovateľ potrebuje napríklad meno, názov pozície a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo a e-mail niektorého a/alebo všetkých nasledovných osoôb: zamestnancov, zástupcov a štatutárov Tretej osoby.

  7.4. K osobným údajom Tretej osoby budú mať prístup zamestnanci Prevádzkovateľa. V takom prípade sa prístup zamesnancovi Prevádzkovateľa udelí, len ak to bude nevyhnutné na opísané účely a len ak je daný zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

  7.5. Osobné údaje Dotknutej osoby budú z databáz Prevádzkovateľa prenášané do inej krajiny.

  7.6. V prípade prenosu osobných údajov Dotknutej osoby do tretích krajín Prevádzkovateľ poskytuje primerané záruky ochrany súkromia Dotknutej osoby, ako aj práv Dotknutej osoby týkajúcich sa ochrany jej osobných údajov.

  7.7. V záujme ochrany osobných údajov Dotknutej osoby Prevádzkovateľ používa identické štandardné zmluvné doložky v pôvodnom znení tak, ako boli prijaté Európskou komisiou, pričom štandardné zmluvné doložky sú stálou súčasťou každej zmluvy, ktorú Prevádzkovateľ uzavrel s každou osobou zo sídlom v tretej krajine.

  7.8. Osobné údaje zamestnancov, zástupcov a štatutárov Tretej osoby Prevádzkovateľ uchováva tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov,  a účelu na ktorý boli získané, a to až do splnenia všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu a/alebo vypršania premlčacej lehoty. Z právneho hľadiska je Prevádzkovateľ povinný uchovávať osobné údaje na určitý čas, aby predchádzal a odhalil podvody, odhalili a preukázali boj proti praniu špinavých peňazí ako aj z dôvodu finančných auditov.

  7.9. Osobné údaje osôb uvedených v tomto článku Pavidiel OOU nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní, teda Prevádzkovateľ ich nebude profilovať.

  7.10. Dotknutá osoba má všetky práva uvedené v článku 4. týchto Pravidiel OOU.

8. Pravidlá používania cookies

 8.1. Každá osoba, ktorá navštívi Portál (ďalej len „Návštevník“), zapisuje, resp. vytvorí malý textový súbor - cookie v počítači Návštevníka (ďalej len ako „cookie“). Súbor cookie je teda krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači, alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) Návštevníka pri je prehliadaní Portálu. Ak tú istú stránku navštívi Návštevník opakovane v budúcnosti, vďaka cookie sa Návštevník pripojí rýchlejšie. Okrem uvedeného Portál „spozná" Návštevníka a ponúkne mu informácie, ktoré preferuje, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne Návštevníkovi doplnenie už vyplnených údajov pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako Prevádzkovateľ predpokladá, že by Návštevník mohol využiť na Portáli.

  8.2. Súbory cookies Prevádzkovateľ používa na analýzu návštevnosti Portálu prostredníctvom Google Analytics, Google AdSense, Gemius S.A., Hotjar, Deep.Bi, Piano Composer, interné systémy Prevádzkovateľa (podľa vyššie uvedeného popisu). Jedná sa o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookies je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.

  8.3. Ak pri zaznamenávaní Prevádzkovateľ dokáže identifikovať Návštevníka, bude sa jednať o spracúvanie jeho osobných údajov. Pre takéto spracúvanie Prevádzkovateľ musí disponovať právnym titulom, a to súhlasom Návštevníka, ako Dotknutej osoby, a druhým právnym titulom, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ponúknuť Návštevníkovi čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri aktivitách Návštevníka na Portáli.

  8.4. Tzv. Session cookies - sú prechodné cookies uložené v počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení Návštevníka do doby, než Návštevník opustí Portál. V tom okamžiku opustenia Portálu sa cookies zmažú. Takéto cookies pomáhajú Portálu, aby si zapamätal informácie, keď Návštevník prechádza z webovej stránky na inú webovú stránku, takže informácie nepotrebuje opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.

  8.5. Tzv. Perzistentné cookies -  zostávajú uložené v počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení Návštevníka aj keď opustí Portál; takéto cookies pomáhajú Portálu, aby si pamätal Návštevníka, keď sa Návštevník vráti. Pritom ale neidentifikuje Návštevníka, ako Dotknutú osobu.

  8.6. Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 kategórií podľa ich funkcie:

           Nevyhnutne nutné

           . Prevádzkové

           . Funkčné

           . Reklamné

Každá z funkcií cookies uvedených v tomto bode Pravidiel OOU je podrobne vysvetlená v nasledujúcich bodoch tohto článku 9. Pravidiel OOU.

8.7. Nevyhnutne nutné cookies umožňujú Návštevníkovi pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby. Tieto cookies o Návštevníkovi nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde sa Návštevník na internete pohyboval. S ich pomocou:

 • si napríklad Portál pamätá údaje, ktoré Návštevník zadal do objednávky, keď v rámci jednej návštevy Portálu prechádza rôznymi obrazovkami,
 • si Portál pamätá tovary a služby, ktoré si Návštevník objednal, keď sa dostal na obrazovku platby,
 • Portál zisťuje totožnosť Návštevníka, keď sa na Portál prihlási
 • Portál zaisťuje, aby si Návštevník na Portáli našiel potrebnú službu aj v prípade, keby sa služby na Portáli nejakým spôsobom reorganizovali.

Zakázaním týchto nutných cookies nemôže Prevádzkovateľ zaručiť plnú funkčnosť Portálu.

8.8.   Prevádzkové cookies - zhromažďujú informácie o tom, ako Návštevník využíva Portál, napr. ktoré stránky navštevuje, a či narazil na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť totožnosť Návštevníka – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia Portálu iba na to, aby Prevádzkovateľ mohol prevádzku Portálu optimalizovať a vedel, čo používateľov Portálu zaujíma a týmto spôsobom zistiť, ako bola reklama Prevádzkovateľa efektívna. S ich pomocou

            . Prevádzkovateľ získava štatistické údaje o tom, ako sa Portál používa

            . Prevádzkovateľa zisťuje efektivitu reklamy (Pozor! Tieto informácie Prevádzkovateľa NEPOUŽÍVA na to, aby posielali Návštevíkom reklamu v prípade, že Návštevník navštívi iné stránky)

             . Prevádzkovateľ môže zachytiť prípadné chyby a ich odstránením Portál skvalitňovať

             . Prevádzkovateľ testuje rôzne koncepcie Portálu.

Zakázaním týchto prevádzkových cookies nemôže Prevádzkovateľ zaručiť plnú funkčnosť Portálu.

8.9.    Funkčné cookies -  slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri návšteve Návštevníka. S ich pomocou:

 • si Portál pamätá, aké nastavenie si zvolil Návštevník, napríklad grafický vzhľad, veľkosť textu, predvoľby a farby
 • si Portál pamätá, či sa už pýtal Návštevníka, či chce vyplniť anketu (Portál nemusí Návštevníka touto otázkou obťažovať druhýkrát)
 • Portál môže Návštevníkovi ponúknuť podporu vo forme proaktívnych chatovacích relácií
 • Portál zistí, či je Návštevník k Portálu prihlásený

8.10.     Na Portáli nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s osobou Návštevníka, ako Dotknutou osobou, a teda automatizované spracúvanie osobných údajov nemá dopady na práva a slobody Návštevníka. Rovnako pri spracúvaní údajov o Návštevníkovi nedochádza k profilovaniu.

8.11.     Návštevník môže kontrolovať súbory cookies alebo ich zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájde na stránke aboutcookies.org.  Návštevník môže vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môže nastaviť tak, aby im znemožnil ich ukladanie.

12.     Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia webových stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak súborom cookies Návštevník nedôveruje, môže ich pravidelne zo svojho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu súborov cookies a teda k problému s prihlásením sa napr. do internetových aplikácii Portálu (príklad www). Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies Návštevík nájde nižšie.

8.13.     Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch:

 1. Internet Explorer  
 2. Safari
 3. Opera 
 4. Mozilla Firefox 
 5. Google Chrome 

Prevádzkovateľ neprenáša údaje o Návštevíkovi do tretích krajín mimo EÚ a EEA.

8.14.     Na účel ochrany svojich osobných údajov môže Návštevník kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk.

8.15.     V prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Návštevníka na základe jeho súhlasu, môže Návštevník tento súhlas kedykoľvek odvolať.

9. Možnosť podania sťažnosti/podnetu ohadom používania osobných údajov Dotknutej osoby

 

  9.1. Ak by sa Dotknutá osoba chcela skontaktovať s Prevádzkovateľom, resp. podať sťažnosť/podnet z dôvodu ochrany osobných údajov alebo mala pripomienky k spracovávaniu osobných údajov Prevádzkovateľom, môže sa obrátiť na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov u Prevádzkovateľa, a to prioritne na adresu ONE SMART STAR SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Alstrova 6462/232 831 06 Bratislava - mestská časť Rača.

  9.2. Ak s odpoveďou Prevádzkovateľa Dotknutá osoba nie je spokojná, alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ spracováva jej osobné údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môže sa sťažovať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete na dataprotection.gov.sk.

10. Záverečné ustanovenia

  10.1. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne kedykoľvek meniť tieto Pravidlá OOU.

  10.2. Všetky osoby využívajúce Portál berú na vedomie, že v prípade zmeny alebo doplnenia týchto Pravidiel OOU Predávajúci oznámi takúto zmenu zverejnením nových Pravidiel OOU na Portáli.

  10.3.  Ak sa niektoré ustanovenie Pravidiel OOU stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Pravidlách pri zachovaní právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.

 

 

 

 
Podpora